Undervisning och utveckling av ämnet orkesterdirigering

Fotograf: Gunnar Menander

Under min tid som director musices och lektor i orkesterdirigering, vid Odeum inom Lunds universitet, har jag haft goda förutsättningar att utveckla mitt ämnesområde. Undervisning i ämnet har tidigare i alltför hög grad varit präglad av auktoritetstro, kändisfixering, mysticism och okunskap om dirigerandets elementa där internalisering av beteenden för att känna sig, och bekräftas, som dirigent varit framträdande. Inte minst har jag märkt av detta som gästlärare vid andra lärosäten. Vid Odeum har jag därför velat etablera ett nytt sätt att tänka om utbildning i ämnet där studenterna ges möjligheter att systematiskt lära sig hur gestik, musik och ledarskap hänger ihop.

Utvecklingsarbetet som lärare i orkesterdirigering har lett till att jag författat två läroböcker i ämnet, Orkesterdirigering. Partituranalys, gestik och ledarskap(Studentlitteratur 2012) och Orkesterledning. Om ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern (Odeum 2015). Boken Orkesterdirigering är en kombinerad faktabok/handbok och pedagogiskt material inom ämnesområdet som riktar sig till studenter i ensembleledning och orkesterdirigering inom den västerländska konstmusikaliska traditionen vid våra svenska universitet och musikhögskolor såsom studenter inom en musiklärarutbildning, kyrkomusikstudenter eller studenter med orkesterdirigering som huvudämne på kandidatnivå.

Läroboken behandlar arbetet med
orkesterdirigering för vuxna på en högre icke-professionell eller professionell nivå och är upplagd med ett mindre antal kapitel som samlat beskriver olika aspekter för dirigenten såsom gestik, partituranalys, ledarskap och symfoniorkesterns uppbyggnad. I kapitlen kompletteras texten med en relativt hög omfattning grafiska exempel samt notexempel för att levandegöra och tydliggöra texten.

Den andra boken, Orkesterledningfrån 2015, kan betraktas som en utvidgning och fördjupning av kapitlet om ledarskap i boken Orkesterdirigering. I denna bok beskrivs dirigentens ledarskap för orkestern utifrån ledarskapsteoretiska och gruppsykologiska infallsvinklar under kapitelrubriker såsom Ledarskapsorienteringar och ledarskapsteorier, Grupper och gruppdynamik i orkestern, Orkesterkultur och Dirigent och orkester i samspel där dirigentens situationsanpassade ledarskap är i fokus. Den teoretiska texten i kapitlen kombineras med vardagliga exempel från orkestersituationer där den teoretiska texten ges konkretion.

För mig som dirigent och lärare har det varit mycket givande och utvecklande att få arbeta med dessa böcker. Jag har lärt mig mycket om mig själv som ledare och arbetet med böckerna har på djupet ändrat min syn på yrket och hur jag själv arbetar som dirigent. Min förhoppning är att jag på detta sätt kunnat bidra med undervisningsmaterial inom mitt ämnesområde vilket kan komma andra till del i början av sin karriär.

Patrik Andersson, oktober 2017
För mer information patrik.andersson@odeum.lu.se